Search form

Matayo ma Peba 10

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Ɨ Yesu Tina twelp (12) b'auyaena rɨga ara emokinonj b'eomam, ɨ Ton ket towa ukoi juwai akainonj negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga gou wa omnenam, nokɨm da ɨdenat ton opimemb negɨr wɨngawɨnga teaukenenanj dɨde ton rɨga ɨsagɨka teyenanj komkesa b'engabenga wɨp kopa wa pɨlke. 2Sɨ opimemb jɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga waina nyɨ, naskajog Simon yena re yogenayo da Petro, ɨ ti yɨnggan Andrea, ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo dɨde ti yɨnggan Yoan, 3Pilip, ɨ Batolomeo, Toma ɨ teks imdayam Matayo, Alpayomna b'ɨga Yakobo, ɨ Tadayo, 4Simon yena re yogenayo Kanana rɨga ke, ɨ Yudas Iskariyot yet re Yesund tɨb yiyonj.

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Etmɨkisinonj

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Ɨ Yesu opimemb twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga etmɨkisinonj odede nonony yɨtkak kɨma da, “Goro God ma obagɨki kesa rɨga waina nya nata tuwenɨm, ɨ goro Samariya rɨga waina taun nata tuwenɨm. 6Ajɨ wɨn adea ta tuwenyɨt Israel kantrimna b'edamkuri God ma mamoi wa pɨlwa. 7Ra wɨn tuwenyɨt, wɨn ɨnte pɨtapɨta omnena iyenya da, ‘Pumb tungg re ke ɨte ke wa wus nate ainy.’ 8Ɨ kopa rɨga tesakindam, ɨ uj rɨga tutnɨkindam, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkesa tamnɨkindam, ɨ dɨde negɨr wɨngawɨnga teaukenindam. Ɨ wɨn kea jabajaba onggɨtyam yiyag wurar akatentondam, sɨ wɨdaka b'ogla jabajaba rɨga yɨm okaena teyenindam onggɨt yiyag wurar ke. 9Goro nangga wulkɨp na eyina waina pausond, opi re romyam ɨ kɨpyam ɨ dɨde ujujyam wulkɨp.+ 10Ɨ kwa goro owou ga kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma, ɨ goro nɨmog burur yongɨnkak kɨma ɨ dɨde goro kwa weweyam kutɨp kɨma. Mop nokɨp wɨko rɨga re rɨrɨrkɨpjog rɨga im owou dɨde nɨnda ingaena gasa okatenam rɨga wa pɨlke. 11Ɨ ra wɨn b'ɨtgarkindam yɨpa taun wa o yɨpa tungg wa, demb de wɨn odede rɨga na tarakindam yepiya ra rɨrɨrkɨpjog rɨga tekeny wen obai omnenam. Sɨ wɨn adea ton kɨma wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra ket wɨn iwasya onggɨt gou ke. 12Rɨdenat ra wɨn onggɨt met wa b'ɨgarena tuwenyɨt, wɨn b'ogla onggɨt metam rɨga b'ogɨl tamnenindam ngɨmbla yɨt ke. 13Ɨ rada onggɨt metam rɨgap rɨrɨrkɨpjog im onggɨtyam ngɨmbla yɨt okatenam, sɨ ɨtemb waina ngɨmbla yɨt b'ogla omanda yebɨm towa pɨlɨnd. Ajɨ rada ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga im okatenam, sɨ ɨtemb waina ngɨmbla yɨt ɨta tɨtenj wa pɨlwa. 14Ɨ yet ra maka ra simesime wen tamniny, o maka ra waina yɨt tutkundenanj, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn b'ogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle b'ɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem. 15Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom rɨgap dɨde Gomora rɨgap ukoi bebɨg e okatenyi dem ajɨ onggɨt taun rɨgap mogjog bebɨg e okatenyi dem.

Bebɨg dɨde B'ɨsadrena Okatena gatab Nonony Yɨtkak

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16“Sɨ yɨr de, Kon wen etmɨkeninyɨn re odede wɨp im rɨngmim ra rɨgat mamoi tetmɨkisiny dɨ yongg wa wɨngɨr wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla b'ogɨl multekɨp kɨma rɨga taukindam odede ɨte re gɨrem re dɨde, ɨ kwa b'ogla b'injawa kesa rɨga taukindam odede ɨte re gimai re dɨde. 17Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt rɨga wa pɨlke! Mop nokɨp ton opima wen pumbjog Sanedrin kot wa oramka teyenanj ɨ ton opima wen ɨraska teyenanj towaina yɨr opmitenapu met nata. 18Sɨ rɨgap opima Kor map wen ɨgonyɨgony teyenanj dem de ukoi gabmani rɨga wa wɨp wa dɨde king wa wɨp wa, nokɨm da ɨdenat wɨn Kor gatab yɨr ungata rɨga taukindam towanɨm dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wanɨm. 19Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra rɨgap wen kot wa oramka teyenanj, goro wɨn nony kubɨr taukinam nangga yɨt im wɨn tapurenindam. Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd God opima wa tagoniny yɨtkak rɨnsim ra wɨn b'ogla tapurenindam. 20Mop nokɨp yɨt opurena rɨga re ma wɨnsim, ajɨ mera B'u Godɨmna Wɨngawɨngate yete re yɨt opurena eyeniny waina garɨnd. 21Ɨ gar ke utkunda rɨga wɨngɨrɨnd opima towainajog nany o yɨnggan kot wa oramka teyenanj dem uj ondrɨkam ɨ dɨde kwa ti b'uɨt ti b'ɨgand. Ɨ b'ɨgawarɨp opima towa b'uwar ake towa mogwar geja teyenanj dem dɨde ket ten uj ondrɨka teyenanj dem. 22Ɨ kwa komkesa rɨgap opima wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. Ajɨ yepiya ra mɨmkam wɨmena tuweny ngɨrpu ama re de onggɨt gowukoi kikitum wɨn wa, ton ɨta okasi dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 23Ɨ ra rɨgap wa pɨlɨnd bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle omnɨka teyenanj yɨpa taunɨnd, sɨ wɨn b'ogla b'ɨtkenindam kwa yɨpa taun wa. Mop nokɨp Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wɨn makwa opima komkesa Israel rɨga waina taun tundwasindam dem God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena ke, ngɨrpu onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj dem.

24“Ɨ b'auyaena b'ɨga re ma ɨta tina ouyaena rɨgand ɨgwanjis pumb wa dɨde kwa wɨko rɨga re ma ɨta tina yonggyamɨnd ɨgwanjis pumb wa. 25Sɨ ɨtemb re b'auyaena b'ɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton kupkakupka wumɨr okas tina ouyaena rɨga re dɨde, ɨ dɨde kwa wɨko rɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton ɨsnawa okateny odede ɨt re tina yonggyam re dɨde. Ɨ Kon re Godɨmna metɨnd Yonggyam e nɨbnyɨn dɨde wɨn re met wɨko rɨga im. Sɨ rada rɨgap Ken nyɨ nogenaenenyi Beeljebul kae, ɨt re Satana, sɨ ma sobijog nenegɨr nyɨ kaim wen daka ogenaya teyenanj.

God nena Moga Uwadam

(Luk 12:2-9)

26“Sɨ onggɨt paemb wɨn goro ten moga tuwajinam, mop nokɨp God opima komkesa kupkakupka ɨkangɨndi gasa pɨta wa tapekiny dem, dɨde komkesa wɨgawɨga egurki gasa wumɨr tamnɨkiny dem. 27Sɨ nangga na re Kon wa wɨgawɨga apurenainond sɨbɨbɨnd, wɨn b'ogla rɨga wa tapurenaindam dem bibɨrtɨkɨnd. Ɨ nangga na re wɨn tu muma ke yɨpya borand utkundentondam, wɨn b'ogla pɨtapɨta tamnenindam dem rɨga bajbajɨnd. 28Goro moga tuwajinam ten yepim re rɨga jɨ nena uj andrɨkenenanj ajɨ ma rɨrɨr im wɨngawɨnga uj tandrɨkenenanj. Ajɨ wɨn Godɨnd moga yuwada yama re Ti danda yɨbnau yɨpand wɨngawɨnga ake jɨ uj ondrɨkam dɨde ket wul tungg wa ɨskokam. 29Sɨ rɨngma, ma ma rɨgap nɨmog sobijog ngena

paib (5) Toya kaim emdenenanj?+ Ajɨ osiemb nɨmog ngena wɨngɨrɨnd makwa yɨpa ɨta gou wa tɨsenj wa B'u Godɨmna ingai kesa. 30Ajɨ God re opima wen b'obogɨl yɨr ɨpka eyeniny, nangga ma jɨ da Ton kwa opima ogenka eyeniny komkesa mopngɨi waina mopɨnd. 31Sɨ onggɨt paemb wɨn goro moga taeninam, mop nokɨp wɨn re ukoijog ɨsnawa kɨma im, ajɨ ma ɨja im opi re jogjog sobijog ngena re dɨde.

32“Sɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken pɨtapɨta notɨneny, Kodaka ɨta tin pɨtapɨta omnyɨn dem Kor B'u Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 33Ajɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken oena nitiyeny, Kodaka ɨta tin oenyɨn dem Kor B'u Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa.

Moinajog Wul B'agbag Yurowate

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34“Ɨ wɨn goro nony taindam da Kon rɨga wa ngɨmbla okawa mana netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd. Ɨ Kon netkond re ma ngɨmbla okawa mana ajɨ geja giri ke b'ipowa mana. 35Mop nokɨp Kon netkond re rɨga wɨngɨrɨnd geja omnɨka mana, rɨga b'ɨgat ti b'uɨm pɨlɨnd, ɨ todaka ngɨmngai b'ɨgat ti mogɨm pɨlɨnd, ɨ daka kwa ti dadɨt moleg ti dadɨm pɨlɨnd. 36Sɨ yɨpa rɨgam geja rɨga re tinajog b'ubɨgawar im taukanj dem. 37Ɨ yet ra ukoi kana singi iyeny ti b'und o ti mogɨnd ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. Ɨ daka yet ra ukoi kana singi iyeny tina leo b'ɨgand o tina ngɨmngai b'ɨgand ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. 38Ɨ kwa yet ra maka komkesa tinajog bebɨg takasiny Godɨm wɨkond odede rɨngma ra rɨgat tina wul b'agbag urowas ujɨm dɨde maka ra Ken yɨmta nutundok, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. 39Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem.

God ma Wɨko Rɨga Wanɨm Yɨm Okaena ke Mɨra

(Mak 9:41)

40“Ɨ yet ra wen takateniny, ton Kena nokateny. Ɨ yet ra Ken notkateny, ton Tina yokateny yet re Ken nɨtmɨkitonj. 41Ɨ yet ra okas yɨpa God ma bageyam onggɨt map da ton re yɨpa God ma bageyam e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt God ma bageyam kɨma. Ɨ daka yet ra okas yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga onggɨt map da ton re yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga kɨma. 42Ɨ kwa daka yet ra yɨpa sobijog rɨgam yɨpa kapo nyɨ okau onggɨt Koina b'auyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd onggɨt map da ton re Koina b'auyaena rɨga e. Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da tina mɨra ma ɨta awɨr tainy dem.”