Search form

Matayo ma Peba 10:1

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Ɨ Yesu Tina twelp (12) b'auyaena rɨga ara emokinonj b'eomam, ɨ Ton ket towa ukoi juwai akainonj negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga gou wa omnenam, nokɨm da ɨdenat ton opimemb negɨr wɨngawɨnga teaukenenanj dɨde ton rɨga ɨsagɨka teyenanj komkesa b'engabenga wɨp kopa wa pɨlke.