Search form

Matayo ma Peba 10:10

10Ɨ kwa goro owou ga kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma, ɨ goro nɨmog burur yongɨnkak kɨma ɨ dɨde goro kwa weweyam kutɨp kɨma. Mop nokɨp wɨko rɨga re rɨrɨrkɨpjog rɨga im owou dɨde nɨnda ingaena gasa okatenam rɨga wa pɨlke.