Search form

Matayo ma Peba 10:11

11Ɨ ra wɨn b'ɨtgarkindam yɨpa taun wa o yɨpa tungg wa, demb de wɨn odede rɨga na tarakindam yepiya ra rɨrɨrkɨpjog rɨga tekeny wen obai omnenam. Sɨ wɨn adea ton kɨma wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra ket wɨn iwasya onggɨt gou ke.