Search form

Matayo ma Peba 10:12

12Rɨdenat ra wɨn onggɨt met wa b'ɨgarena tuwenyɨt, wɨn b'ogla onggɨt metam rɨga b'ogɨl tamnenindam ngɨmbla yɨt ke.