Search form

Matayo ma Peba 10:14

14Ɨ yet ra maka ra simesime wen tamniny, o maka ra waina yɨt tutkundenanj, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn b'ogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle b'ɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem.