Search form

Matayo ma Peba 10:15

15Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom rɨgap dɨde Gomora rɨgap ukoi bebɨg e okatenyi dem ajɨ onggɨt taun rɨgap mogjog bebɨg e okatenyi dem.