Search form

Matayo ma Peba 10:16

Bebɨg dɨde B'ɨsadrena Okatena gatab Nonony Yɨtkak

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16“Sɨ yɨr de, Kon wen etmɨkeninyɨn re odede wɨp im rɨngmim ra rɨgat mamoi tetmɨkisiny dɨ yongg wa wɨngɨr wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla b'ogɨl multekɨp kɨma rɨga taukindam odede ɨte re gɨrem re dɨde, ɨ kwa b'ogla b'injawa kesa rɨga taukindam odede ɨte re gimai re dɨde.