Search form

Matayo ma Peba 10:18

18Sɨ rɨgap opima Kor map wen ɨgonyɨgony teyenanj dem de ukoi gabmani rɨga wa wɨp wa dɨde king wa wɨp wa, nokɨm da ɨdenat wɨn Kor gatab yɨr ungata rɨga taukindam towanɨm dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wanɨm.