Search form

Matayo ma Peba 10:19

19Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra rɨgap wen kot wa oramka teyenanj, goro wɨn nony kubɨr taukinam nangga yɨt im wɨn tapurenindam. Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd God opima wa tagoniny yɨtkak rɨnsim ra wɨn b'ogla tapurenindam.