Search form

Matayo ma Peba 10:2

2Sɨ opimemb jɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga waina nyɨ, naskajog Simon yena re yogenayo da Petro, ɨ ti yɨnggan Andrea, ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo dɨde ti yɨnggan Yoan,