Search form

Matayo ma Peba 10:20

20Mop nokɨp yɨt opurena rɨga re ma wɨnsim, ajɨ mera B'u Godɨmna Wɨngawɨngate yete re yɨt opurena eyeniny waina garɨnd.