Search form

Matayo ma Peba 10:23

23Ɨ ra rɨgap wa pɨlɨnd bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle omnɨka teyenanj yɨpa taunɨnd, sɨ wɨn b'ogla b'ɨtkenindam kwa yɨpa taun wa. Mop nokɨp Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wɨn makwa opima komkesa Israel rɨga waina taun tundwasindam dem God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena ke, ngɨrpu onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj dem.