Search form

Matayo ma Peba 10:25

25Sɨ ɨtemb re b'auyaena b'ɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton kupkakupka wumɨr okas tina ouyaena rɨga re dɨde, ɨ dɨde kwa wɨko rɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton ɨsnawa okateny odede ɨt re tina yonggyam re dɨde. Ɨ Kon re Godɨmna metɨnd Yonggyam e nɨbnyɨn dɨde wɨn re met wɨko rɨga im. Sɨ rada rɨgap Ken nyɨ nogenaenenyi Beeljebul kae, ɨt re Satana, sɨ ma sobijog nenegɨr nyɨ kaim wen daka ogenaya teyenanj.