Search form

Matayo ma Peba 10:26

God nena Moga Uwadam

(Luk 12:2-9)

26“Sɨ onggɨt paemb wɨn goro ten moga tuwajinam, mop nokɨp God opima komkesa kupkakupka ɨkangɨndi gasa pɨta wa tapekiny dem, dɨde komkesa wɨgawɨga egurki gasa wumɨr tamnɨkiny dem.