Search form

Matayo ma Peba 10:27

27Sɨ nangga na re Kon wa wɨgawɨga apurenainond sɨbɨbɨnd, wɨn b'ogla rɨga wa tapurenaindam dem bibɨrtɨkɨnd. Ɨ nangga na re wɨn tu muma ke yɨpya borand utkundentondam, wɨn b'ogla pɨtapɨta tamnenindam dem rɨga bajbajɨnd.