Search form

Matayo ma Peba 10:28

28Goro moga tuwajinam ten yepim re rɨga jɨ nena uj andrɨkenenanj ajɨ ma rɨrɨr im wɨngawɨnga uj tandrɨkenenanj. Ajɨ wɨn Godɨnd moga yuwada yama re Ti danda yɨbnau yɨpand wɨngawɨnga ake jɨ uj ondrɨkam dɨde ket wul tungg wa ɨskokam.