Search form

Matayo ma Peba 10:29

29Sɨ rɨngma, ma ma rɨgap nɨmog sobijog ngena

paib (5) Toya kaim emdenenanj? Ajɨ osiemb nɨmog ngena wɨngɨrɨnd makwa yɨpa ɨta gou wa tɨsenj wa B'u Godɨmna ingai kesa.