Search form

Matayo ma Peba 10:30

30Ajɨ God re opima wen b'obogɨl yɨr ɨpka eyeniny, nangga ma jɨ da Ton kwa opima ogenka eyeniny komkesa mopngɨi waina mopɨnd.