Search form

Matayo ma Peba 10:32

32“Sɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken pɨtapɨta notɨneny, Kodaka ɨta tin pɨtapɨta omnyɨn dem Kor B'u Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa.