Search form

Matayo ma Peba 10:33

33Ajɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken oena nitiyeny, Kodaka ɨta tin oenyɨn dem Kor B'u Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa.