Search form

Matayo ma Peba 10:37

37Ɨ yet ra ukoi kana singi iyeny ti b'und o ti mogɨnd ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. Ɨ daka yet ra ukoi kana singi iyeny tina leo b'ɨgand o tina ngɨmngai b'ɨgand ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam.