Search form

Matayo ma Peba 10:38

38Ɨ kwa yet ra maka komkesa tinajog bebɨg takasiny Godɨm wɨkond odede rɨngma ra rɨgat tina wul b'agbag urowas ujɨm dɨde maka ra Ken yɨmta nutundok, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam.