Search form

Matayo ma Peba 10:39

39Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem.