Search form

Matayo ma Peba 10:41

41Ɨ yet ra okas yɨpa God ma bageyam onggɨt map da ton re yɨpa God ma bageyam e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt God ma bageyam kɨma. Ɨ daka yet ra okas yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga onggɨt map da ton re yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga kɨma.