Search form

Matayo ma Peba 10:42

42Ɨ kwa daka yet ra yɨpa sobijog rɨgam yɨpa kapo nyɨ okau onggɨt Koina b'auyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd onggɨt map da ton re Koina b'auyaena rɨga e. Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da tina mɨra ma ɨta awɨr tainy dem.”