Search form

Matayo ma Peba 10:5

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Etmɨkisinonj

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Ɨ Yesu opimemb twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga etmɨkisinonj odede nonony yɨtkak kɨma da, “Goro God ma obagɨki kesa rɨga waina nya nata tuwenɨm, ɨ goro Samariya rɨga waina taun nata tuwenɨm.