Search form

Matayo ma Peba 10:8

8Ɨ kopa rɨga tesakindam, ɨ uj rɨga tutnɨkindam, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkesa tamnɨkindam, ɨ dɨde negɨr wɨngawɨnga teaukenindam. Ɨ wɨn kea jabajaba onggɨtyam yiyag wurar akatentondam, sɨ wɨdaka b'ogla jabajaba rɨga yɨm okaena teyenindam onggɨt yiyag wurar ke.