Search form

Matayo ma Peba 11

Baptiso Yoanɨm gatab Yɨt

(Luk 7:18-35)

1Ɨ re Yesu Tina twelp (12) b'auyaena rɨga wa pɨlwa nonony yɨt seg awonj, ton ket onggɨt tungg ke yiwatonj dɨde menon yokatenonj taun nata Galili eriya wɨngɨrɨnd demb de rɨga ouyaenam dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. 2Ɨ re Baptiso Yoan sɨbɨbmetɨnd yɨbnonj, ton kea yɨt utkundenonj nangga wɨko na re Keriso amnɨkinonj. Sɨ ton ket Kerisom b'arkita yɨt yɨtmɨkitawonj tina b'auyaena rɨga wa pɨlɨnd. 3Sɨ ɨnaemb jɨ Yoan b'arkita yoramitonj da, “Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?” 4Ɨ Yesu ket ten mɨra amnonj da, “Wɨn eka Yoanɨm pɨlwa, ɨ tin wumɨr omnenya nangga na re wɨn utkundenya dɨde yɨr anginya, 5odede mɨle opi re da yɨrdɨdɨ rɨga yɨr epangkanj, ɨ gomgom rɨga menon akatenanj, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkɨp kesa aukanj, ɨ yɨpya dumdum rɨga utkundenanj, ɨ uj rɨga utnɨkanj, ɨ dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta auka yikeny gasa kesa rɨga wa pɨlwa. 6Sɨ God ma b'ogɨl ɨta ton kɨma yet ra onggɨtyam Koina mɨle gatab yɨt tutkunj ɨ ɨngkaemb ket ton maka sap totenj gar ke utkunda kesa mɨle wa.” 7Ɨ re Baptiso Yoanɨmna bageyam rɨgap yiwatonda, Yesu ket Yoanɨm gatab yɨt b'atomonj rɨga bobo wa pɨlwa da, “Wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda wul kesa tungg wa? Rɨka rɨb ma ɨtegreni bus na? 8Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka otomanti b'ogɨl kobɨrgɨm b'ikoki rɨga na? Nayɨ, ma opima de. Ajɨ odede b'ogɨl ngɨndngɨnd kobɨrgɨm b'ikoki rɨga wekeny re king waina met nasim. 9Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka bageyam na? Owɨ, ɨmɨnjog e. Kon wen tamninyɨn da ton re ukoijog bageyam e ajɨ ma odede e ɨt re naskanyam bageyam re dɨde. 10Sɨ Yoan re onggɨtyam rɨga e ya gatab e odede yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Yɨr, ɨta Koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem Mor naska nya wa,

yet ra Mor wɨp ke menon okas ɨ Mornɨm menonɨm nya motngonjenau dem.’

11Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa ukoijog nyɨ rɨga odede Baptiso Yoan re dɨde komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re konggap ukka eyenanj. Ajɨ yete re sobijogjog nyɨ rɨga yɨbɨm pumb tunggɨnd, ton re ukoijog nyɨ rɨga e ajɨ Yoan re ma ukoi nyɨ rɨga e. 12Ɨ ɨngkek re Baptiso Yoan wɨko yotomonj ngɨrpu yu rɨgap pumb tungg okatam danda ondratena yiyeneno. Sɨ odede nya kena onggɨt ɨl ongka rɨgap ɨtemb pumb tungg yokateno. 13Mop nokɨp komkesa bageyam waina pebap dɨde Mosemna gog pebap God ma bage yɨt pɨtapɨta omnena teito ngɨrpu Yoan wɨko yotomonj. 14Sɨ ra wɨn singi onggɨt kesam peba ke bage yɨt ɨmɨnjog ke takatenindam, sɨ ɨtemb rɨga Yoan re Eliyate ya gatab e re pebap yusenenyi da ton ɨta ik. 15Sɨ yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!

16“Ajɨ nanggamog gasa kae Kon yɨpa rɨrɨrkɨp tamninyɨn rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd? Sɨ ton re yɨpa rɨrɨrkɨp rɨga im odede rɨngmim ra b'ɨga sobijog omnɨki tekeny nɨmog bobond tungg aband, ɨ yɨpa bobo b'ɨgawarɨp kwa yɨpa bobo b'ɨgawar yɨt tugwatenanj 17odede opurena kɨma da,

‘Sɨn pop wa pate ara epayau, ajɨ wɨn makwa omarkindam.

Ɨ sɨn pop wa nony b'uwou kɨma ger atangau, ajɨ wɨn makwa yii wuwenyɨt.’

18Mop nokɨp re Yoan ikonj, ton maka owou aweneninonj nɨnda rɨga re dɨde ɨ dɨde maka ɨk anaikeneninonj, sɨ rɨgap ti gatab endenenanj da, ‘Ton re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga e.’ 19Ɨ re Rɨgamna B'ɨga ikonj, ɨ owou aweneninonj dɨde ɨk anaikeneninonj, sɨ rɨgap endenenanj da, ‘Yɨr, Ton re oba owou rɨga e dɨde oba ɨk onaika rɨga e, ɨ dɨde Ton re teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam wa rɨga e.’ Ajɨ komkesa wɨko rɨnsim re Godɨmna multekɨp ke amnɨkenenanj, tontemb ɨmɨnjogɨm yomnenyi da Godɨmna multekɨp re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.”

Gar ke Utkunda kesa Rɨga gatab Nonony Yɨtkak

(Luk 10:13-15)

20Ɨ Yesu nɨnda taun ke rɨga mong ɨdngawa eyeninonj rɨkɨnd re Ton jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyeninonj, mop nokɨp ton maka towaina negɨr mɨle ke engento de Godɨm pɨlwa. 21Sɨ Yesu ten amninonj da, “God ma sake man kɨma Korajin, ɨ God ma sake man kɨma Betsaida. Mop nokɨp rako Kon opimemb kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinond de negɨr kɨma Tiro taun ake Sidon taunɨnd rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj, ton kako b'ila rongg b'ikokto dɨde ket wumbol kumbɨnd omnɨkto negɨr mɨle ke engendam de Godɨm pɨlwa. 22Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Tiro ake Sidon towanɨm ra ukoi bebɨg e dem, ajɨ wanɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasya dem. 23Ɨ kwa man, Kaparnaum,

ɨta man wub kumb wa b'uturowasɨt dem? Nayɨ,

man ɨta tiglet dem de uj rɨga waina tungg wa.

Mop nokɨp rada Kon kea amnɨkinond kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj de Sodom taunɨnd, ɨtemb taun kakoa omanda yɨbɨm ngɨrpu yu. 24Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom gowɨm ra ukoijog bebɨg e okas dem, ajɨ mornɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasɨt dem.”

Wɨngawɨnga ke Wɨram Yesum pɨlɨnd

(Luk 10:21-22)

25Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu yɨt pɨtapɨta amneninonj da, “Abu, wub ake gowukoyɨm Yonggyam! Kon sɨteket yɨt momnyɨn, nokɨp Man ke onggɨtyam Moina danda dɨde yɨrkokar yɨtkak agurkinot rɨga wa pɨlke yepim re b'ogɨl multekɨp kɨma dɨde b'ogɨl wumɨr kɨma wekeny. Ajɨ Man kea onggɨtyam Moina gasa towanɨm pɨtapɨta amnenainot yepim re b'ɨga sobijog pɨla wumɨr kesa wekeny. 26Abu, ɨmɨnjog e. Onggɨtyam gasa aukonj re Moina b'ogɨl sam kɨma singi nat. 27Komkesa danda dɨde wumɨr re Kor B'uɨt Kor mana nogoninonj ingaenam. Ɨ makwa yɨpa ɨta yete wumɨr B'ɨgam gatab, ajɨ B'uta tinta wumɨr. Ɨ makwa ɨta yete wumɨr B'uɨm gatab, ajɨ tonpima wumɨr, B'ɨga dɨde rɨga yena re B'ɨgat singi eyeniny B'und pɨta omnenam towa pɨlwa.

28“Sɨ gog ouyaena rɨgap ma sobijog bebɨg kɨma b'ingawa im wanɨm aramkenenanj, sɨ wɨn opima dɨnder kɨma b'asowa akatenindam dɨde bebɨg urowatenindam yɨrkokar okatam. Sɨ wɨn komkesa tuyɨm Kor pɨlwa, Kon toko wa wɨram rakainɨn. 29Ɨ wɨn ɨna bebɨg yurowata rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn wa yɨrkokar okawam, dɨde wɨn b'auyaena tuwenyɨt Kor pɨlke, mop nokɨp Kon re wɨngawɨnga ke nony kɨma muske wɨmena rɨga en dɨde Kolenggyam gou wa b'amnena rɨga en. Sɨ waina wɨngawɨngap ɨta yɨrkokar okasi dɨde ket wɨn ɨta wɨram odarya Kor pɨlɨnd. 30Mop nokɨp wɨn rɨrɨr im ɨtemb bebɨg sam kɨma okatenam rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn yɨrkokar okawam, dɨde Ken yɨmta undokam nya re ma bebɨg e.”