Search form

Matayo ma Peba 11:1

Baptiso Yoanɨm gatab Yɨt

(Luk 7:18-35)

1Ɨ re Yesu Tina twelp (12) b'auyaena rɨga wa pɨlwa nonony yɨt seg awonj, ton ket onggɨt tungg ke yiwatonj dɨde menon yokatenonj taun nata Galili eriya wɨngɨrɨnd demb de rɨga ouyaenam dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.