Search form

Matayo ma Peba 11:10

10Sɨ Yoan re onggɨtyam rɨga e ya gatab e odede yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Yɨr, ɨta Koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem Mor naska nya wa,

yet ra Mor wɨp ke menon okas ɨ Mornɨm menonɨm nya motngonjenau dem.’