Search form

Matayo ma Peba 11:11

11Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa ukoijog nyɨ rɨga odede Baptiso Yoan re dɨde komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re konggap ukka eyenanj. Ajɨ yete re sobijogjog nyɨ rɨga yɨbɨm pumb tunggɨnd, ton re ukoijog nyɨ rɨga e ajɨ Yoan re ma ukoi nyɨ rɨga e.