Search form

Matayo ma Peba 11:14

14Sɨ ra wɨn singi onggɨt kesam peba ke bage yɨt ɨmɨnjog ke takatenindam, sɨ ɨtemb rɨga Yoan re Eliyate ya gatab e re pebap yusenenyi da ton ɨta ik.