Search form

Matayo ma Peba 11:16

16“Ajɨ nanggamog gasa kae Kon yɨpa rɨrɨrkɨp tamninyɨn rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd? Sɨ ton re yɨpa rɨrɨrkɨp rɨga im odede rɨngmim ra b'ɨga sobijog omnɨki tekeny nɨmog bobond tungg aband, ɨ yɨpa bobo b'ɨgawarɨp kwa yɨpa bobo b'ɨgawar yɨt tugwatenanj