Search form

Matayo ma Peba 11:19

19Ɨ re Rɨgamna B'ɨga ikonj, ɨ owou aweneninonj dɨde ɨk anaikeneninonj, sɨ rɨgap endenenanj da, ‘Yɨr, Ton re oba owou rɨga e dɨde oba ɨk onaika rɨga e, ɨ dɨde Ton re teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam wa rɨga e.’ Ajɨ komkesa wɨko rɨnsim re Godɨmna multekɨp ke amnɨkenenanj, tontemb ɨmɨnjogɨm yomnenyi da Godɨmna multekɨp re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.”