Search form

Matayo ma Peba 11:20

Gar ke Utkunda kesa Rɨga gatab Nonony Yɨtkak

(Luk 10:13-15)

20Ɨ Yesu nɨnda taun ke rɨga mong ɨdngawa eyeninonj rɨkɨnd re Ton jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyeninonj, mop nokɨp ton maka towaina negɨr mɨle ke engento de Godɨm pɨlwa.