Search form

Matayo ma Peba 11:21

21Sɨ Yesu ten amninonj da, “God ma sake man kɨma Korajin, ɨ God ma sake man kɨma Betsaida. Mop nokɨp rako Kon opimemb kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinond de negɨr kɨma Tiro taun ake Sidon taunɨnd rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj, ton kako b'ila rongg b'ikokto dɨde ket wumbol kumbɨnd omnɨkto negɨr mɨle ke engendam de Godɨm pɨlwa.