Search form

Matayo ma Peba 11:22

22Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Tiro ake Sidon towanɨm ra ukoi bebɨg e dem, ajɨ wanɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasya dem.