Search form

Matayo ma Peba 11:23

23Ɨ kwa man, Kaparnaum,

ɨta man wub kumb wa b'uturowasɨt dem? Nayɨ,

man ɨta tiglet dem de uj rɨga waina tungg wa.

Mop nokɨp rada Kon kea amnɨkinond kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj de Sodom taunɨnd, ɨtemb taun kakoa omanda yɨbɨm ngɨrpu yu.