Search form

Matayo ma Peba 11:24

24Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom gowɨm ra ukoijog bebɨg e okas dem, ajɨ mornɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasɨt dem.”