Search form

Matayo ma Peba 11:25

Wɨngawɨnga ke Wɨram Yesum pɨlɨnd

(Luk 10:21-22)

25Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu yɨt pɨtapɨta amneninonj da, “Abu, wub ake gowukoyɨm Yonggyam! Kon sɨteket yɨt momnyɨn, nokɨp Man ke onggɨtyam Moina danda dɨde yɨrkokar yɨtkak agurkinot rɨga wa pɨlke yepim re b'ogɨl multekɨp kɨma dɨde b'ogɨl wumɨr kɨma wekeny. Ajɨ Man kea onggɨtyam Moina gasa towanɨm pɨtapɨta amnenainot yepim re b'ɨga sobijog pɨla wumɨr kesa wekeny.