Search form

Matayo ma Peba 11:28

28“Sɨ gog ouyaena rɨgap ma sobijog bebɨg kɨma b'ingawa im wanɨm aramkenenanj, sɨ wɨn opima dɨnder kɨma b'asowa akatenindam dɨde bebɨg urowatenindam yɨrkokar okatam. Sɨ wɨn komkesa tuyɨm Kor pɨlwa, Kon toko wa wɨram rakainɨn.