Search form

Matayo ma Peba 11:29

29Ɨ wɨn ɨna bebɨg yurowata rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn wa yɨrkokar okawam, dɨde wɨn b'auyaena tuwenyɨt Kor pɨlke, mop nokɨp Kon re wɨngawɨnga ke nony kɨma muske wɨmena rɨga en dɨde Kolenggyam gou wa b'amnena rɨga en. Sɨ waina wɨngawɨngap ɨta yɨrkokar okasi dɨde ket wɨn ɨta wɨram odarya Kor pɨlɨnd.