Search form

Matayo ma Peba 11:3

3Sɨ ɨnaemb jɨ Yoan b'arkita yoramitonj da, “Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?”