Search form

Matayo ma Peba 11:30

30Mop nokɨp wɨn rɨrɨr im ɨtemb bebɨg sam kɨma okatenam rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn yɨrkokar okawam, dɨde Ken yɨmta undokam nya re ma bebɨg e.”