Search form

Matayo ma Peba 11:4

4Ɨ Yesu ket ten mɨra amnonj da, “Wɨn eka Yoanɨm pɨlwa, ɨ tin wumɨr omnenya nangga na re wɨn utkundenya dɨde yɨr anginya,