Search form

Matayo ma Peba 11:7

7Ɨ re Baptiso Yoanɨmna bageyam rɨgap yiwatonda, Yesu ket Yoanɨm gatab yɨt b'atomonj rɨga bobo wa pɨlwa da, “Wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda wul kesa tungg wa? Rɨka rɨb ma ɨtegreni bus na?