Search form

Matayo ma Peba 11:8

8Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka otomanti b'ogɨl kobɨrgɨm b'ikoki rɨga na? Nayɨ, ma opima de. Ajɨ odede b'ogɨl ngɨndngɨnd kobɨrgɨm b'ikoki rɨga wekeny re king waina met nasim.