Search form

Matayo ma Peba 11:9

9Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka bageyam na? Owɨ, ɨmɨnjog e. Kon wen tamninyɨn da ton re ukoijog bageyam e ajɨ ma odede e ɨt re naskanyam bageyam re dɨde.