Search form

Matayo ma Peba 12:1

Yesu re Yonggyam e Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨm

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu wit sopapu yuru nata yikonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd. Ajɨ Tina b'auyaena rɨga re owoupa na wekenonj, sɨ ton kea ket b'atomto wit kolkak utouka dɨde ket kɨp auto.